Privacy verklaring (kort)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Satori Kwai Mortsel VZW, Amedeus Stockmanslei 121 te B-2640 Mortsel, info@satori-kwai.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van de activiteiten van onze sportvereniging op basis van het gerechtvaardigd belang om aan haar leden en ex-leden sport aan te bieden.

 

Indien u niet wil dat uw gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt, volstaat het om dit mee te delen op info@satori-kwai.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens over u worden verwerkt, en u kan ze laten verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen.

 

 

Privacy verklaring (uitgebreid)

 

Contact

Als Satori Kwai Mortsel VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Satori Kwai Mortsel VZW, Amedeus Stockmanslei 121 te B-2640 Mortsel, info@satori-kwai.be.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Satori Kwai Mortsel VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Satori Kwai Mortsel VZW (uitvoering overeenkomst)

Het kunnen deelnemen aan examens van Satori Kwai Mortsel VZW en aanvraag van certificaten bij organisaties waarbij Satori Kwai Mortsel VZW aangesloten is (uitvoering overeenkomst)

Het in de aangeboden disciplines kunnen deelnemen als (verzekerde) sportbeoefenaar met erkenning van de verworven graad, aan wedstrijden en andere sportevenementen in binnen- en buitenland (uitvoering overeenkomst)

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

Het bekomen van subsidiëring van de overheid of een sportfederatie (wettelijke verplichting)

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

Identificatiegegevens: voornaam, naam, adres, telefoonnummers, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: rijksregisternummer (wordt mogelijk opgevraagd door de sportfederatie)

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, lichaamsgewicht (lichaamsgewicht enkel voor wedstrijdgerelateerde doeleinden)

Gegevens uitgegeven door de eigen organisatie of door andere organisaties: VJF-nr (lidnummer toegekend door de Vlaamse Judofederatie), VJJF-nr (lidnummer toegekend door de Vlaamse JiuJitsufederatie), FROS-nr (lidnummer toegekend door de amateursportfederatie FROS), Satori Kwai-nr (lidnummer toegekend door Satori Kwai Mortsel VZW), Satori Kwai Mortsel VZW registratie datum

Datum verzekering

Lidgeldvervaldag

Beurtenkaart en/of betalingsgegevens lidgeld

Datum eerste aansluiting

Periode afgeleverd deelnamebewijs voor mutualiteit

 

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je verstrekt aan Satori Kwai Mortsel VZW, kunnen worden doorgegeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Satori Kwai Mortsel VZW gebruik van een derde partij voor:

Aansluiting bij andere organisaties zoals (overkoepelende) sportfederaties

Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Satori Kwai Mortsel VZW geeft nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarop Satori Kwai Mortsel VZW een beroep doet voor de uitvoering van haar opdracht, meer bepaald het aanbieden aan haar leden-sportbeoefenaars van Judo, Jiu-Jitsu, escrima of functionele conditietraining (MACS).

Satori Kwai Mortsel VZW zal de verstrekte gegevens niet aan derden, andere dan hierboven aangegeven, doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kan Satori Kwai Mortsel VZW persoonsgegevens delen met derden indien je hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Persoonsgegevens kunnen aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU verstrekt worden in het kader van de uitvoering van het maatschappelijk doel van Satori Kwai Mortsel VZW, bv. voor het aanvragen van certificaten aan internationale overkoepelende federaties van de voormelde gevechtsporten.

 

Bewaartermijn

Satori Kwai Mortsel VZW bewaart persoonsgegevens statisch wanneer een lid zijn/haar lidmaatschap niet verlengt, met het oog op het behoud van de verworven graad van het uitgetreden lid omdat uitgetreden leden vaak na enkele jaren weer heraansluiten (met behoud van graad).

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens Satori Kwai Mortsel VZW kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden tot de geheimhouding ervan.

Satori Kwai Mortsel VZW hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar hard- en softwaresystemen.

Satori Kwai Mortsel VZW encrypteert alle persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is.

Satori Kwai Mortsel VZW maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Satori Kwai Mortsel VZW test en evalueert de genomen maatregelen frequent.

De medewerkers van Satori Kwai Mortsel VZW zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Satori Kwai Mortsel VZW van jou ontvangen heeft. Via de hogervermelde co-ordinaten kan je dienaangaande contact opnemen.

Je kan steeds bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Satori Kwai Mortsel VZW of door één van de door Satori Kwai Mortsel VZW aangewezen verwerkers.

Je hebt het recht om de verstrekte gegevens door door Satori Kwai Mortsel VZW te laten overdragen aan jezelf. Satori Kwai Mortsel VZW kan je daarbij vragen om je te legitimeren voordat gevolg wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraagt Satori Kwai Mortsel VZW dat je dienaangaande direct contact opneemt met Satori Kwai Mortsel VZW. Je hebt ten alle tijde het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Satori Kwai Mortsel VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 13 september 2018.